VN-INDEX:   (%)

+   ( ) ·   -   ( )

HNX-INDEX:   (%)

+   ( ) ·   -   ( )

UPCOM:   (%)

+   ( ) ·   -   ( )

VN30-INDEX:   (%)

+   ( ) ·   -   ( )

HNX30-INDEX:   (%)

+   ( ) ·   -   ( )

Tiểu khoản
Sức mua (VND)
Mã CK
Loại lệnh
Giá (x1000)
Khối lượng
Tổng giá trị đ 0
Lệnh Mã CK Số lượng Giá Trạng thái Hủy
Mã CK Tổng SL Hiện có Giá vốn Lãi/lỗ
Tổng lãi/lỗ (VND)
Tổng quan (VND)
Tiền tại TCBS
Tiền tại TCB
Cổ tức chờ về
Giá trị CK
Tổng tài sản
Tổng nợ
NAV
Tiền có thể rút
Rtt - Tỷ lệ ký quỹ (%)
Số tiền cần nộp
Mã CK Trần Sàn TC Tổng KL Dư mua Khớp lệnh Dư bán TB Cao Thấp
Giá 3 KL3 Giá 2 KL2 Giá 1 KL1 Giá KL khớp +/- Giá 1 KL1 Giá 2 KL2 Giá 3 KL3
Đang xử lý yêu cầu...